I take my medication. I go to my psychiatrist. I talk with my therapist. I try t…+

I take my medication. I go to my psychiatrist. I talk with my therapist. I try t…